ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

ഐ.സി.എ .ആർ - തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം - കർഷകരുടെ സംശയ നിവാരണത്തിനായി ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്

Mon, 17/05/2021 - 11:26am -- KVK Thrissur
Printer-friendly versionPDF version
Announcement Issued by
Krishi Vigyan Kendra, Thrissur
Date of Notification
Monday, May 17, 2021
Content

ഐ.സി.എ .ആർ - തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം - കർഷകരുടെ സംശയ നിവാരണത്തിനായി ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്

ഐ.സി.എ.ആർ - തൃശ്ശൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകീട്ട് 5 മണി വരെ കർഷകർക്കായി ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. വിള പരിപാലനം, രോഗ കീട നിയന്ത്രണം, മറ്റ് കൃഷി സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഫോൺ നമ്പറുകൾ : 9961433467, 7736690468, 9496303221

Documents

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019