ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Establishment News

Registration of 1st year B. Sc (Hons.) Agriculture students (2019 Batch) of College of Agriculture, Vellayani is scheduled at 9.00 a.m on 26.09.2019 at Indoor Stadium, College of Agriculture, Vellayani. All students are directed to appear for registration along with parent/guardian. Classes will commence on the same day.
Fee Details
College Fee (Gen. Category) - 9,015/-
College Fee (SC/ST) - 6,695/-
College Fee (OEC/ICAR) - 16,515/-
Hostel Fee (Gen. Category/OEC/ICAR) - 17,250/-
Hostel Fee (SC/ST) - 950/-

Documents: 
AttachmentSize
img_0006.pdf278.04 KB

Scientific Insights in Agriculture -Series 17 -on July 26,27 2019

Topic:Horticultural therapy

 

കൃഷി ശാസ്ത്ര സമീക്ഷ -ജൂലൈ 26 , 27 2019 

വിഷയം : ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ തെറാപ്പി 

Documents: 
AttachmentSize
Sameeksha July 2019 Brochure893.02 KB

സർഗാത്ര; വെള്ളാനിക്കര ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ് ചാമ്പ്യന്മാർ

 

തൃശ്ശൂർ : കേരള അഗ്രികൾചർ യൂണിവേർസിറ്റി കലോത്സവം  199.5പോയിന്റ് മായി വെള്ളാനിക്കര ഹോർട്ടികൾചർ കോളേജ് ചാമ്പ്യന്മാരായി.160.16പോയിന്റ് മായി വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും 126പോയിന്റ് മായി പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി.

KCAET -തവനൂർ , ഫോറസ്ട്രി കോളേജ്-വെള്ളാനിക്കര,Accer -വെള്ളാനിക്കര, CCBM-വെള്ളാനിക്കര,RARS- പട്ടാമ്പി, കാർഷിക കോളേജ്-അമ്പലവയൽഎന്നിവർ യഥാക്രമം 4 മുതൽ 9 വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി.

കലാതിലകം-രേഷ്മ, ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ് വെള്ളാനിക്കര

Agroadvisory bulletins 9-14 April 2019

Documents: 
AttachmentSize
klm_e_050419.pdf215.08 KB
klm_r_050419.pdf51.5 KB
pta_e_050419.pdf134.78 KB
pta_r_050419.pdf55.05 KB
tvm_e_050419.pdf152.32 KB
tvm_r_050419.pdf71.27 KB
Documents: 
AttachmentSize
klm_e_020419.pdf89.84 KB
klm_r_020419.pdf97.19 KB
pta_e_020419.pdf90.31 KB
pta_r_020419.pdf90.67 KB
tvm_e_020419.pdf154.03 KB
tvm_r_020419.pdf67.56 KB

It has been decided to conduct a walk- in - interview for selection of candidates to various temporary positions available in the Agribusiness Incubation Centre being established at the College of Horticulture, Vellanikkara, Thrissur

Documents: 
AttachmentSize
Notification19.62 KB
Bio-data Format7.64 KB

Pages

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019